Geoparky

        Roku 1998 prijalo UNESCO program geoparkov a ich vznik sa počíta rokom 2001. Pod pojmom geopark rozumieme územie,  predstavujúce jedno alebo viac z vedeckého hľadiska dôležitých miest tak z hľadiska geologického, archeologického, ekonomického ako aj z hľadiska kultúrnej osobitosti európskeho významu.

         Geoparkom chápeme územie, ktoré zahŕňa geologické dedičstvo a trvalo udržateľný územný rozvoj a zároveň so silnou podporou pre Európsky program na podporu rozvoja. Riadiaca štruktúra geoparku je podporovaná európskym programom financovania,  ktorí sa zasluhuje o jeho ďalší rozvoj a zhoduje sa so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Výstavbu geoparkov tvorí vysoký potenciál spojený s vedeckým výskumom, hlavne v environmentálnej oblasti a je zameraný aj na miestny ekonomický rozvoj, ktorý je spätý zo zvyšovaním zamestnanosti a k ďalšími mnohými ekonomickými aktivitami v regióne.

        Výraz geopark môžeme chápať ako  nový typ ochrany geologického dedičstva. To tvorí podklad pre vznik širšieho spektra aktivít a v súčasnej  dobe známeho pod pojmom geoturizmus, čo predstavuje novú formu kultúrno-environmentálnej turistiky. Na rast tejto novej formy turizmu musí byť geopark pre zabezpečenie stratégie trvalo udržateľného rozvoja dostatočne tvorený silnou manažérskou štruktúrou.

         UNESCO odporúča, aby sa geoparky nezamerali len na geologickú tematiku, ale mali by zahŕňať geomorfologické, montanistické, kultúrnehistorické objekty, ktoré by presnejšie a bližšie približovali navrhnuté územie pre geoturistické účely.

        Musí mať definované hranice s dostatočnou presnosťou a postačujúcu plochu pre rozvoj územia z ekonomického hľadiska. Naopak čo sa týka Európskeho geoparku, tak ten musí obsahovať určitý počet geologických lokalít osobitého významu z aspektov vedeckých, estetických či vzdelávacích. Väčšina lokalít a objektov,  nachádzajúcich sa na území geoparku by mala byť súčasťou geologického dedičstva, no z iného pohľadu by mali byť zaujímavé aj z hľadiska archeologického, ekologického, historického, ale aj kultúrneho. Veľmi podstatnú úlohu rieš Európsky geopark aj v ekonomickom rozvoji daného územia, s čím súvisí  najmä  geologické dedičstvo a v neposlednom rade aj s rozvojom geoturizmu. Chod geoparku priamo zasahuje a ovplyvňuje samotné prostredie a životné podmienky  obyvateľov.

        Cieľom je umožniť obyvateľom si prisvojiť hodnotu územia a jeho kultúrne dedičstvo. Zúčastňovať  sa na kultúrnej revitalizácii územia ako celku a aktívne sa zapájať do chodu geoparku, rozvíjať, experimentovať a zlepšovať metódy pre potreby zachovania geologického dedičstva. Geoparky existujú v rámci Európskej siete geoparkov. Taktiež je potrebná spolupráca na úrovni s miestnymi podnikmi zameranými na propagáciu a podporu  tvorby nových produktov a rozvoj geologického dedičstva. 

 

        Hlavnou výhodou Slovenska je jeho územie s vysokým prírodným potenciálom na relatívne malom mieste. Krajina má bohatú geologickú stavbu, veľké prírodné a kultúrne dedičstvo, objekty montanistickej a archeologickej hodnoty, mnohé kultúrne pamiatky a množstvo služieb poskytovaných v oblasti cestovného ruchu. Bola potreba k vytvoreniu geoparkov aj na Slovensku. V súčasnosti máme na území Slovenska Banskoštiavnický, Banskobystrický a Novohradský geopark.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode