Siete geoparkov

        Základná podmienka pre fungovanie geoparku sa odvíja od kvalitného manažment. Ten by mal byť zárukou pre ochranu a starostlivosť, jeho propagáciu, vedecký výskum, environmentálnu edukáciu a predovšetkým rozvoj cestovného ruchu z hľadiska geoturizmu a trvalo udržateľného rozvoja daného územia. Jeden subjekt je malou zárukou pri zabezpečovaní opatrení pre takto široko koncipovaní manažment. Manažment by mal byť preto postavený zo spolupráce viacerých subjektov. Pre zladenie týchto činností bola určená spolupráca na troch úrovniach, ktorými sú:

-          národná,

-          regionálna,

            -          lokálna.

        V roku 1991 prijali Medzinárodnú deklaráciu práv pamätihodností Zeme, kde siahajú  počiatky vytvárania siete geoparkov. Patria k nej: Medzinárodná únia geologických vied, Medzinárodný program geovied, ProGeo, Malvrn Group, UNESCO – divízia vied o Zemi a Rada Európy.

 

Európska sieť geoparkov ( EGN )

        Európsku sieť geoparkov založili roku 2000 štáty ako Francúzsko, Nemecko, Grécko a Španielsko. Za hlavný cieľ si vytýčili pomocou rozvoja geoturizmu zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj geoparkov pričom vychádzali z ich geologického dedičstva. Prvoradým cieľom bol vzdelanie návštevníkov, miestnych obyvateľov,  vytvárať programy pre školy a ponúkať sprievodcovské služby. Ochrana geologického dedičstva, propagačná činnosť, marketingová činnosť a sociálno – hospodárske činnosti viažuce sa na ich geologický potenciál radíme medzi základné činnosti geoparkov.

        Štruktúru Európskej siete geoparkov tvorí poradný a koordinačný výbor. Poradný výbor sa skladá z 12 členov, vrátane zástupcov UNESCO a koordinačný výbor tvoria dvaja zástupcovia každého člena EGN. Stretnutia sa pravidelne konajú najmenej dvakrát ročne, stále druhom geoparku, kde sa diskutuje o pokroku siete.    

 

Sieť geoparkov UNESCO

       Sieť geoparkov UNESCO sa zaviedla vo februári roku 2004 na jednom zo stretnutí UNESCO v hlavnom meste Francúzska, v Paríži. Na stretnutí boli prítomný členovia vedeckej komisie (IGCP), predstavitelia medzinárodnej geografickej jednoty (IGU) a zväzu medzinárodných odborov geologických a iných prírodných vied (IUGS) a taktiež za účasti medzinárodných expertov na udržiavanie a podporu geologického dedičstva. Na tomto stretnutí sa určilo stanovisko  aj o zavedení Operačných smerníc pre národné geoparky.

        Podľa UNESCO pojem geopark v sebe zahŕňa „Územie, ktoré obsahuje veľký geologický potenciál s vývojovou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja územia, podporovanou európskym programom. Európsky geopark musí zahŕňať určitý počet geologických fenoménov s jednotnou dôležitosťou, kvôli ich vedeckej hodnote, vzácnosti, umeleckej a výchovnej hodnote, ale tiež môžu byť súčasťou archeologického, ekologického, historického alebo kultúrneho potenciálu.“

        UNESCO a Európska sieť geoparkov  uzavreli medzi sebou v októbri 2004 oficiálnu zmluvu, ktorá slúži ako mechanizmus pre zaradenie nominovaných geoparkov pod označením Európsky geopark do siete geoparkov UNESCO pre európsky kontinent.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode