Prírodná rezervácia Kremnický štós

1.         Názov –  Prírodná rezervácia Kremnický štós

2.      Geografická pozícia

        Prírodnú rezerváciu Kremnický štós nájdeme na západnom svahu Kremnického štítu (1008 m n.m.) nad mestom Kremnica.

 

3.      Geografické koordinátory

Severná šírka- 48,69327° SŠ

Východná dĺžky- 18,93473° VD

 

4.      Charakteristika miesta

        Opisované územie je vo výškovom rozpätí 750 až 920 metrov a prislúchajúca výmera prírodnej rezervácie zodpovedá 18,8 hektárom. V oblasti nájdeme rôzne zaujímavé atrakcie, akými sú steny, rebrá, veže a mohutné skalné sutiny. Cenný tu je vzácny výskyt sukcesných foriem lišajníkov a machorastov dopĺňaný bohatými rastlinnými a živočíšnymi formami a spoločenstvami vyskytujúcimi sa na tomto území.

        Typickú flóru tejto oblasti tvor lipa veľkolistá, jasaň štíhly, brest horský, borovica čierna, smrekovec opadavý, duglaska tisolistá. Bylinná zložka  je tvorená lišajníkmi a machorastmi. 

        Faunu územia tvoria druhy ako jašterica živorodá, ďubník trojprstý, orešnica perlavá, drozd kolohrivý a medveď hnedý.

 

5.      Vybraná lokalita prezentuje

        Lokalitou prírodnej rezervácie prezentuje výskyt cenných foriem tu rastúcich lišajníkov na skalnatom substráte. Prírodnou rezerváciou prechádza okružný turisticko-náučný chodník Zelená cesta. Medzi ďalšie veľmi zaujímavé objekty v lokalite patria skalné bralá, kamenné moria.

 

6.      Chronostratografia

        Vrchol je morfologicky bohato stvárnený z andezitov. Andezity tvoria početné vežovité a bralné formy so skalnými morami na úpätiach svahov.

 

7.      a.) Popis voľným okom

        Na území môžeme obdivovať a pozorovať štruktúru vulkanického reliéfu a postupný rozpad sopečných hornín s osídľovaním skalnatých útvarov  machorastami, lišajníkmi a taktiež bohaté rastlinné či živočíšne spoločenstvá vyskytujúce sa v tejto oblasti.

 

b.) Geologický popis

        Z geologického hľadiska sú pre územie charakteristické typové formácie vulkanitov Kremnických vrchov  – formácia Kremnického štítu. Zvetrávaním lávových prúdov a pyroklastík s bohatými vonkajšími a vnútornými podmienkami tohto deštrukčného procesu bola vytvorená morfologicky hodnotná scenéria skupín skalnatých útvarov typu stien, skalnatých bášt, rebier, veží i mohutných skalných sutí.

 

8.      Stupeň ochrany

        Celková plocha prírodnej rezervácie prezentuje územie o výmere 18,8 ha. Ochrana územia predstavuje západné úbočie andezitového Kremnického štítu, kde sa nachádzajú kamenné moria, bralá, skalné vegetácie s hustým ihličnatým lesom. 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode