Národná prírodná rezervácia Mláčik

        Národná prírodná rezervácia na pravom hrebeni doliny Čierna voda s výmerou 147 ha. Ochrana zachovalých spoločenstiev jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa s fragmentami jeľšových zárastov.

        Lokalita sa nachádza v Kremnických vrchoch, približne 5 km severne od obce Železná Breznica, na mierne exponovaných južných svahoch kóty Mláčok (961,2 m n.m.) v nadmorskej výške približne 705 až 960 m. Na väčšine lokality sa nachádzajú prevažne zmiešané lesy s dominantným bukom a jedľou, s veľkým zastúpením cenných listnatých stromov ako sú jaseň štíhly, brest horský  a javor horský, pričom primiešaný je aj smrek a zriedkavo sa vyskytujú lipa a vŕba rakyta. Najstaršie porasty majú  priemerne viac ako 150 rokov, najstaršie stromy vysoko prekračujú tento vek.

        Vegetačný kryt má charakter pôvodného zmiešaného lesa v ktorom sa vyskytujú bežné druhy podhorského až horského stupňa. Celé územie pralesa predstavuje biotop bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov. Niektoré stromy  tu dosahujú veľkých rozmerov, pričom najväčší buk dosahuje obvod viac ako 6 metrov a najväčšie jedle majú obvod 4 metre. Na území pralesa sú jasne viditeľne všetky tri základné vývojové štádiá karpatských pralesov: štádium optima, rozpadu i dorastania. Na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy karpatskej horskej fauny. Početné je zastúpenie avifauny, najmä spevavcov a dutinových hniezdičov. Lokalita je významná najmäveľkou biodiverzitou bezstavovcov s výskytom vzácnych, ohrozených a chránených druhov, hlavne chrobákov, z ktorých mnohé sú považované  za relikty prírodného lesa a znázorňujú výnimočnú zachovalosť tohto územia. Najväčšiu známu populáciu na Slovensku tu má bioindikačne dôležitý druh európskeho významu mach kyjanôčka zelená.

        Závažným problémom tohto územia je značné poškodzovanie prirodzeného zmladenia jeleňmi, čo vedie k výraznej stagnácií odrastania obnovy  niektorých drevín (najmä jedľa, jaseň a javor).  Lokalita s výmerou pralesa 86 ha je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Mláčik o rozlohe 147,20 ha, ktorá  bola vyhlásená v roku 1982 v najprísnejšom stupni ochrany. NPR spolu s ochranným pásmom tvorí zároveň územie európskeho významu SKUEV0186 Mláčky o výmere 408,52 ha. Okrajom územia ako aj priamo cez najprísnejšie chránenú časť vedie značkovaná turistická trasa. Územie je významné i z pohľadu plnenia vedeckovýskumných a kultúrno-výchovných cieľov. Časť pralesa bola narušená ťažbou dreva v minulosti (pred vyhlásením NPR). 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode