Ochrana prírody

        Z ekologického pohľadu sú Kremnické vrchy vďaka množstvu prírodných zvláštností a rozmanitostí vyhľadávanou lokalitou pre turistu. Vďaka svojej atraktívnosti patria medzi vysoko hodnotené oblasti. Návštevníkom môžu obdivovať množstvo prírodných výtvorov a zaujímavosti. Medzi chránené prírodné výtvory patrí Jastrabská skala, Ihráčska dolina, Kremnický štós. 

 

·         Prírodná rezervácia (v skratke PR) je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá označuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou len málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu.

 

·         Prírodná pamiatka je kategória chránených území. Je to bodový, líniový alebo iný maloplošný ekosystém, ktorého zložka alebo prvok má spravidla  do 50 ha, ktorý má vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam.

 

·         Chránený areál je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode